Пријави корупција
Име и презиме:
Адреса:
E-mail:
Телефонски број:

Пријавителот е:
Предмет на пријавата:

Прикачете документ:внесете ги 4-те карактери прикажани на сликата!
** Овластено лице за пријавување на корупција во општина Струмица е Марија Гарванлиева.
Моб. +38976483099
e mail: marija.garvanlieva@strumica.gov.mk