Средба со градоначалникот* Секој Граѓанин кој има потреба да се обрати до Градоначалникот, лично го пополнува овој формулар.
Име и презиме:
Адреса:
E-mail: *
Телефонски број: *
Образование:
ембг: *податоците за ембг не се задолжителни.

Работен статус:
Барањето за средба е од област:


Предмет и цел на барањето:
* подносителот на барањето описно да го изрази проблемот или целта на барањето!внесете ги 4-те карактери прикажани на сликата!
** Градоначалникот го задржува правото на барањето на граѓанинот да одговори писмено, преку е-mail, или контактот да го оствари преку телефон или лична средба.
*** Општината се обврзува дека со личните податоци на граѓанинот ќе располага согласно Законот за заштита на личните податоци и ќе ги употребува исклучиво за намената заради која се оставени.
**** Општината го задржува правото да му одговори на Граѓанинот најдоцна 14 дена по поднесување на Барањето.